zmień język:
polski
Notowania od TradingView

Stabilizacja cen miedzi po ubiegło tygodniowych zwyżkach

Czerwiec 12, 2018

Ubie­gły tydzień przy­niósł gwał­towne zwyżki cen mie­dzi. Noto­wa­nia surowca na gieł­dzie w USA roz­po­częły się na pozio­mie 3,10 USD za funt, a zakoń­czyły w rejo­nie 3,30 USD za funt. Z począt­kiem nowego tygo­dnia cena mie­dzi na gieł­dzie w USA noto­wana jest o około 1,3 % mniej, a w chwili obec­nej znaj­duje się w oko­li­cach 3,24 USD za funt.
Zniżki cen z ubie­głego tygo­dnia wyni­kają mię­dzy innymi z poro­zu­mie­nia zawar­tego przez spółkę BHP Bil­li­ton w kopalni mie­dzi Spence w Chile. Poro­zu­mie­nie doty­czyło głów­nie nowych kon­trak­tów oraz podnie­sie­nia płacy      pra­cow­ni­ków.

Spółka obec­nie nego­cjuje z przed­sta­wi­cie­lami związ­ków zawodowych naj­więk­szej kopalni na świe­cie (Escondida w Chile).    Pozy­tywny wydźwięk nego­cja­cji w kopalni Spence roz­bu­dziły optymistyczne nastroje oraz nadzieję na roz­wią­za­nie sytu­acji w kopalni Escon­dida.

Szcze­góły nego­cja­cji nie są znane, jed­nak BHP Bil­li­ton usto­sun­ko­wała się do śmia­łych postu­la­tów związ­kow­ców i choć nie zgo­dził się w 100% na żąda­nia pra­cow­ni­ków jest otwarta na nego­cja­cje podwy­żek płac i lep­szych warun­ków dla pra­cow­ni­ków.

Nie wia­domo ile final­nie nego­cja­cje potrwają, nie­mniej jed­nak dzień wczo­raj­szy należy uznać dobrym począt­kiem nego­cja­cji i roz­mów o kopalni Escon­dida. Dzięki pozy­tyw­nemu obro­towi zda­rzeń widmo straj­ków i wzro­stów cen mie­dzi w naj­bliż­szym cza­sie jest opcją mało praw­do­po­dobną.

Ranking brokerów
Admiral MarketsAdmiral Marketsotwórz konto
DukascopyDukascopyotwórz konto
IQ OptionIQ Optionotwórz konto
BD SwissBD Swissotwórz konto
EtoroEtorootwórz konto
Notowania rynkowe od TradingView
Poradnik
inwestora
pobierz
Kalendarz ekonomiczny od TradingView