zmień język:
polski
Notowania od TradingView

Stabilizacja cen miedzi po ubiegło tygodniowych zwyżkach

Czerwiec 12, 2018

Ubie­gły tydzień przy­niósł gwał­towne zwyżki cen mie­dzi. Noto­wa­nia surowca na gieł­dzie w USA roz­po­częły się na pozio­mie 3,10 USD za funt, a zakoń­czyły w rejo­nie 3,30 USD za funt. Z począt­kiem nowego tygo­dnia cena mie­dzi na gieł­dzie w USA noto­wana jest o około 1,3 % mniej, a w chwili obec­nej znaj­duje się w oko­li­cach 3,24 USD za funt.
Zniżki cen z ubie­głego tygo­dnia wyni­kają mię­dzy innymi z poro­zu­mie­nia zawar­tego przez spółkę BHP Bil­li­ton w kopalni mie­dzi Spence w Chile. Poro­zu­mie­nie doty­czyło głów­nie nowych kon­trak­tów oraz podnie­sie­nia płacy      pra­cow­ni­ków.

Spółka obec­nie nego­cjuje z przed­sta­wi­cie­lami związ­ków zawodowych naj­więk­szej kopalni na świe­cie (Escondida w Chile).    Pozy­tywny wydźwięk nego­cja­cji w kopalni Spence roz­bu­dziły optymistyczne nastroje oraz nadzieję na roz­wią­za­nie sytu­acji w kopalni Escon­dida.

Szcze­góły nego­cja­cji nie są znane, jed­nak BHP Bil­li­ton usto­sun­ko­wała się do śmia­łych postu­la­tów związ­kow­ców i choć nie zgo­dził się w 100% na żąda­nia pra­cow­ni­ków jest otwarta na nego­cja­cje podwy­żek płac i lep­szych warun­ków dla pra­cow­ni­ków.

Nie wia­domo ile final­nie nego­cja­cje potrwają, nie­mniej jed­nak dzień wczo­raj­szy należy uznać dobrym począt­kiem nego­cja­cji i roz­mów o kopalni Escon­dida. Dzięki pozy­tyw­nemu obro­towi zda­rzeń widmo straj­ków i wzro­stów cen mie­dzi w naj­bliż­szym cza­sie jest opcją mało praw­do­po­dobną.

BitBay

BitBay - jedna z największych europejskich giełd kryptowalut została utworzona w 2014 roku. BitBay umożliwia handel 9 kryptowalutami w tym między innymi bitcoinem oraz ethereum.

Inwestuj w kryptowaluty
Ranking brokerów
IQ OptionIQ Optionotwórz konto
Admiral MarketsAdmiral Marketsotwórz konto
DukascopyDukascopyotwórz konto
BD SwissBD Swissotwórz konto
EtoroEtorootwórz konto
IQ Option

IQ Option to broker, który w tej chwili ma najwiecej do zaoferowania dla swoich inwestorów na rynku opcji binarnych, Forex oraz CFD. Darmowe konto demo, najnowocześniejszą platformę inwestycyjną, a także jeden z najniższych depozytów na rynku – 10$, to tylko niektóre z ogromnych zalet IQ Option.

otwórz darmowe konto
Admiral Markets

Admiral Markets to jeden z najlepszych brokerów na rynku. Do dyspozycji oddaje nam 5 różnych platform handlowych, 3 rodzaje rachunków inwestycyjnych, wąskie spready i niskie prowizje. Każdy inwestor otrzymuje łącznie ponad 120 instrumentach finansowych. Bezpieczeństwo depozytów gwarantuje licencja FCA oraz nieskazitelna opinia pośród inwestorów na całym świecie.

otwórz darmowe konto
Dukascopy

Dukascopy to jeden z najpopularniejszych brokerów ECN online na świecie. Broker ten świadczy swoje usługi dla klientów prywatnych jak i instytucjonalnych, Dukascopy jest regulowany przez wiele instytucji na całym świecie. Na tle konkurencji broker ten wyróżnia się swoją uczciowścią oraz tworzeniem korzystnych warunków dla swoich inwestorów przez najwyższy poziom wsparcia.

otwórz darmowe konto
Notowania rynkowe od TradingView